Konzistentnosť kvality

Spoločnosť LC Packaging vám garantuje konzistentnosť kvality počas celej spolupráce, takže sa môžete spoľahnúť, že vaše výrobné postupy budú úspešné. Náš slogan Udržujeme váš obchod v pohybe má svoj dôvod. V spoločnosti LC Packaging podporujeme konzistentnosť kvality, ktorú však neustále zvyšujeme. Berieme do úvahy aj našu ambíciu neustále sa zlepšovať a rozvíjať. Túto víziu si chceme splniť používaním týchto prostriedkov:
 

  • Centrálne kontrolovaný systém riadenia kvality
  • Vertikálna integrácia s výrobnými priestormi
  • Každoročné prieskumy spokojnosti zákazníkov
  • Každoročné interné a externé audity
  • Dobrá vysledovateľnosť našich výrobkov a ich častí
  • Online systém vybavovania reklamácií
  • Vlastné špičkové testovacie zariadenia
     

Naše certifikáty a požiadavky na bezpečnosť
Spoločnosť LC Packaging je držiteľom všetkých certifikátov potrebných na dodávanie vhodných veľkoobjemových vakov pre všetky priemyselné odvetvia. Naša organizácia a výrobky spĺňajú požiadavky všetkých nariadení vzťahujúcich sa na bezpečnosť, ktoré sú už európskym štandardom. Ak máte otázky týkajúce sa kvality alebo vhodnosti pre potraviny alebo ak si želáte, aby sme vám zaslali naše certifikáty, kontaktujte naše oddelenie kvality.

Všeobecné požiadavky a certifikáty:

Norma Definícia požiadaviek
ISO 21898 Medzinárodná norma vzťahujúca sa na veľkoobjemové vaky na iný než nebezpečný tovar, ktorá stanovuje požiadavky na ich materiál, návrh a konštrukciu (skúška bezpečnosti, skúška UV, bežné pracovné zaťaženie).
ISO 13934-1 Medzinárodná norma o ťahových vlastnostiach plošných textílií: stanovovanie maximálnej sily a ťahu pri plošných textíliách.
ES 1907/2006 (REACH) Nariadenie ES o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).
ES 94/62 Smernica ES o obaloch a odpadoch z obalov.
ISO 9001 Medzinárodná norma o systémoch riadenia kvality.

Bezpečnosť potravín:

ISO 22000 Medzinárodná norma o bezpečnosti potravín. Vzťahuje sa na celý reťazec spracovania potravín. Medzi dôležité požiadavky tejto normy patrí analýza HACCP a program základných požiadaviek.
BRC-S&D Medzinárodná norma o bezpečnosti potravín, ktorá sa vzťahuje na skladovanie a distribúciu potravín.
ES 1935/2004 Nariadenie ES o kvalite potravinových obalov.
EÚ 10/2011 Nariadeni EÚ o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.
ES 2023/2006 Nariadenie ES o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.
ES 282/2008 Nariadenie ES o recyklovaných plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Životné prostredie:

ISO 14001 Medzinárodná norma, ktorá špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva: kontrola a znižovanie environmentálnych rizík výrobnej činnosti

 

Nebezpečný tovar (OSN):

ADR/RID/IMDG-Code Predpis stanovujúci postup pri medzinárodnej cestnej, železničnej alebo námornej preprave nebezpečného tovaru.
2009/148/ES Smernica ES o balení azbestu alebo produktov obsahujúcich azbest.

Anitstatické veľkoobjemové vaky:

IEC 61340 Medzinárodná norma stanovujúca požiadavky a metódy testovania antistatických vlastností veľkoobjemových vakov.

Pracovné prostredie (sociálna zodpovednosť spoločnosti):

BS OHSAS 18001 Medzinárodná norma stanovujúca požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: riadenie a znižovanie bezpečnostných rizík a skvalitňovanie pracovného prostredia.
SA 8000 Celosvetová norma stanovujúca požiadavky na sociálnu zodpovednosť spoločností.

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging