Všeobecné obchodné podmienky

I. Výkladové ustanovenia

Ponuka: písomný dokument adresovaný dodávateľom objednávateľovi na firemnom tlačive cez interný korešpondenčný systém spoločnosti alebo poštou, ktorý obsahuje ceny výrobkov, technickú špecifikáciu a iné podmienky, považované dodávateľom za dôležité;

VZP: Všeobecné zmluvné podmienky;

Cena: protihodnota výrobkov bez DPH.

Dôverné informácie: Všetky také skutočnosti, informácie, riešenia, alebo údaje o hospodárskej činnosti ktorejkoľvek strany, ktorých zverejnenie, respektíve získanie tretími osobami, alebo ich použitie, ako aj sprístupnenie tretím osobám by porušovali alebo ohrozovali finančné, hospodárske alebo obchodné záujmy oprávnenej strany.

Hospodárska organizácia: štátny podnik, iný štátny hospodársky orgán, družstvo, bytové družstvo, európske družstvo, obchodná spoločnosť, európska akciová spoločnosť, združenie, európske hospodárske spoločenstvo, európske zoskupenie územnej spolupráce, spoločný podnik jednotlivých právnických osôb, dcérska spoločnosť, vodohospodárske združenie, združenie vlastníkov lesov, exekútorská kancelária, súkromná firma, ako aj súkromný podnikateľ.

Írásban megtettnek minősül minden olyan jognyilatkozat, melyet postai levél, telefax vagy email tartalmaz.

Termín: pod termínom dodania sa rozumejú pracovné dni, pre všetky ostatné termíny platia kalendárne dni, okrem prípadov, ak je to inak uvedené vo VZP alebo v osobitnej písomnej dohode zmluvných strán;

Za písomné vyjadrenie sa považuje každé také vyjadrenie, ktoré bolo podané poštovou zásielkou, faxom, alebo e-mailom.

Objednávka: objednávka v zmysle bodu II. týchto všeobecných zmluvných podmienok, ktorú objednávateľ odosiela dodávateľovi za účelom objednania výrobkov, a pre ktorú je potrebné uplatniť tu uvedené podmienky;

MObjednávateľ: hospodárska organizácia alebo súkromná osoba, ktorá v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok objedná výrobky u dodávateľa;

Technická špecifikácia: všetky technické popisy, výkresy, plány, alebo iné technické dokumenty, na ktoré sa objednávka vzťahuje a/alebo iné také technické dokumenty, v ktorých sa strany dohodnú podmienkach dodania objednaných výrobkov;

Dodávateľ: spoločnosť TexPack International Kereskedelmi Kft;

Pomocný dodávateľ: každá taká – od dodávateľa nezávislá – fyzická alebo právnická osoba, spoločnosť bez právnej subjektivity, koho/ktorej služby využíva dodávateľ v záujme splnenia zmluvy;

Výrobky: všetky tovary, ktoré je dodávateľ povinný v zmysle uzatvorenej zmluvy dodať objednávateľovi.

II. Objednávka

1. Zmluva o predaji výrobkov alebo zmluva o dodávke tovaru vzniká na základe objednávky objednávateľa podľa písomnej ponuky dodávateľa zaslanej objednávateľom v lehote vyznačenej v ponuke. Ak ponuka výslovne neobsahuje iný termín, trvanie záväznosti űponuky je 5 pracovných dní.

Ponuku má objednávateľ prijať v lehote 5 pracovných dní písomne alebo slovne. Ak dodávateľ obdrží objednávku po uplynutí tejto lehoty, nie je povinný objednávku splniť. Bez objednávky nie je možné uzavrieť zmluvu.

2. Objednávka musí obsahovať jednoznačné prehlásenie, že objednávateľ objednávku a VZP prijíma bez výhrad. Ak objednávka je v rozpore s ponukou dodávateľa, k uzatvoreniu zmluvy dôjde iba v prípade výslovného písomného súhlasu dodávateľa.

3. Všeobecné zmluvné podmienky objednávateľa sa na dodávateľa nevzťahujú, s výnimkou, ak ich objednávateľ vopred písomne zaslal dodávateľovi, respektíve ak ich dodávateľ jednoznačne písomne prijme.

III. Termín dodania

1. Dodávky sa považujú za splnené vtedy, keď ich dodávateľ na mieste dohodnutom v zmluve, v súlade so zmluvou odovzdá objednávateľovi a objednávateľ tento tovar prevezme. Ak v objednávke nie je určené miesto dodania, za miesto dodania sa považuje sídlo objednávateľa.

2. Dodávateľ je oprávnený výrobok dodať kedykoľvek pred uplynutím termínu dodania.

IV. Prenos rizika

1. Pri prevzatí tovaru v mieste prevádzky dodávateľa riziko škody prechádza na objednávateľa prevzatím tovaru. V iných prípadoch k prenosu rizika na objednávateľa dochádza v mieste doručenia určenom v zmluve.

2. V prípade prepravy tovaru dodávateľom – ak nie je inak dohodnuté – náklady na prepravu, balenie a poistenie tovaru znáša dodávateľ až po určené miesto dodania.

V prípade prepravy tovaru na miesto určené objednávateľom, právo rozhodnúť o spôsobe dopravy má dodávateľ.

V. Prevzatie tovaru

1. Ku každej zásielke musí byť pripojený dodací list alebo baliaci list s uvedením obsahu zásielky.

2. Objednávateľ na mieste dodávky preberá a skontroluje množstvo aj kvalitu dodaného tovaru alebo služby.

Množstvo dodaného tovaru alebo služby kontroluje objednávateľ pri preberaní zásielky. V prípade neúplnej dodávky je objednávateľ povinný vyznačiť chýbajúce množstvo na prepravnom alebo dodacom liste. Ak v prepravnom/dodacom liste nie je uvedené chýbajúce množstvo, dodávka sa z hľadiska množstva považuje za splnenú a dodávateľ neprijme námietky proti množstvu dodávky.

3. Objednávateľ je povinný v lehote 3 dní od prevzatia tovaru kvalitu prevzatého tovaru skontrolovať. V prípade námietok proti kvalite dodávky je objednávateľ povinný ihneď písomne informovať dodávateľa. Objednávateľ je povinný dodávateľovi umožniť na mieste vykonať kontrolu kvality tovaru. Ak sa kvalitatívny nedostatok nedá zistiť jednoduchou kontrolou, objednávateľ prípadný neskôr objavený kvalitatívny nedostatok môže oznámiť dodávateľovi najneskôr v lehote 30 dní od splnenia dodávky. Po uplynutí tejto lehoty objednávateľ nemá právo si uplatniť reklamáciu.

Za škody spôsobené chybným plnením zodpovedá dodávateľ maximálne do výšky ceny tovaru. Za nepriame škody dodávateľ nezodpovedá.

Oznámenie výhrad proti kvalite dodávky nemá odkladný účinok pre úhradu ceny tovaru.

4. Ak sa preprava výrobkov uskutoční v rámci prepravných služieb dodávateľa, objednávateľ je povinný oznámiť presnú adresu plnenia dodávky. Ak tak neurobí, je povinný dodávateľovi uhradiť všetky škody a náklady výdavky naviac. Ak sa prevzatie tovaru môže uskutočniť iba v obmedzenom čase, objednávateľ je povinný o tom informovať dodávateľa vopred a písomne.

Ak dodávka tovaru sa má uskutočniť v odlišnom termíne, dodávateľ je povinný písomne informovať objednávateľa aspoň jeden pracovný deň pred uskutočnením prepravy tovaru. V takomto prípade je objednávateľ povinný zabezpečiť podmienky pre riadne prevzatie tovaru.

5. Ak miestom plnenia dodávky je sídlo dodávateľa a objednávateľ napriek predchádzajúcemu oznámeniu dodávateľa mešká s prevzatím tovaru, dodávateľ objednaný tovar uloží do úschovy. Na základe toho je dodávateľ oprávnený vystaviť faktúru objednávateľovi za vzniknuté náklady, hlavne za uloženie do úschovy, za manipuláciu s tovarom, za skladovanie a poistenie. V prípade meškania s prevzatím tovaru viac ako 30 dní je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a vzniknuté náklady vyúčtovať objednávateľovi.

6. Protihodnotu obalových materiálov (napr. paliet) je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi v lehote do 8 dní, s výnimkou, ak ich objednávateľ do 8 dní vráti späť do sídla dodávateľa v nepoškodenom stave, na vlastné náklady.

VI. Fakturácia

Na faktúrach v každom prípade musí byť uvedené číslo objednávky a pre správnu identifikáciu jednotlivých položiek zásielky aj objednávacie údaje. Obsah a počet vyhotovení faktúry musí zodpovedať aktuálne platným zákonom o fakturácii.

VII. Platba

1. Ak nebolo inak dohodnuté, termín úhrady celkovej konečnej sumy je 8 dní od doručenia faktúry.

2. V prípade oneskorenia úhrady je objednávateľ povinný zaplatiť v zmysle úroky z omeškania vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby emisnej banky (§ 301/A maďarského Občianskeho zákonníka).

3. V prípade, ak sa strany dohodli na neskoršom termíne úhrady, a objednávateľ sa dostane do omeškania s úhradou pri aspoň dvoch dodávkach, dodávateľ má právo ďalšie dodávky podmieniť platbou vopred, s vyplatením faktúry v hotovosti ihneď pri dodaní tovaru.

VIII. Technická špecifikácia

1. Dodávateľ je povinný dodávať tovar podľa technickej špecifikácie.

2. Ak dodávateľovi technickú špecifikáciu čiastočne alebo v celom rozsahu poskytuje objednávateľ, a v tejto špecifikácii nie sú jednoznačne vymedzené dovolené výrobné odchýlky a požadované suroviny, dodávateľ je oprávnený produkt vyrobiť podľa svojich najlepších odborných vedomostí, s toleranciou, resp. z materiálu, ktorú považuje za vyhovujúcu.

Ak dodávateľovi technickú špecifikáciu čiastočne alebo v celom rozsahu poskytuje objednávateľ, objednávateľ je povinný ju dodávateľovi odovzdať pred vznikom zmluvy, čiže pred objednávkou. Dodávateľ na základe tejto špecifikácie môže svoju ponuku prispôsobiť.

3. V prípade, ak objednávateľ zmení technickú špecifikáciu (vrátane výtlačku), dodávateľ je oprávnený kvôli zmenám, ku ktorým touto úpravou došlo, cenu výrobku zvýšiť o náklady naviac, resp. predĺžiť termín plnenia. Dodávateľ je povinný zrealizovať takéto úpravy tovaru iba vtedy, ak objednávateľ písomne potvrdil svoj súhlas s úpravou ceny a/alebo s predlžením termínu plnenia.

4. Ak dodávateľovi technickú špecifikáciu čiastočne alebo v celom rozsahu poskytuje objednávateľ, za vyššie uvedené záležitosti nesie právnu i vecnú záruku. Objednávateľ zodpovedá za to, že obsah technickej špecifikácie neporušuje práva tretích osôb, v prvom rade autorské a iné práva súvisiace s duševným vlastníctvom.

5. V prípade ďalšieho predaja tovaru je objednávateľ povinný na obale tovaru uvádzať návod na použitie výrobku.

IX. Mlčanlivosť

1. Zúčastnené strany sú povinné so všetkými informáciami o druhej zúčastnenej strane zaobchádzať ako s dôvernými informáciami.

2. Zúčastnené stany okrem toho, že s takýmito informáciami budú zaobchádzať ako s dôvernými, sú povinné zabezpečiť aj to, aby osoby, ktoré sa na základe tejto zmluvy oprávnene dostávajú k týmto dôvernými informáciám – predovšetkým zástupcovia, zamestnanci, funkcionári firmy (vrátane členov riaditeľstva a dozornej rady) – s nimi tiež zaobchádzali ako s dôvernými, neodovzdávali, nesprístupnili tretím osobám, resp. nezverejňovali.

3. Zúčastnené strany využívajú predmetné informácie výlučne v súlade s touto zmluvou.

4. Zúčastnené strany sú viazané týmito ustanoveniami o mlčanlivosti aj po zániku tejto zmluvy.

X. Prenos zmluvných práv na tretiu osobu

Dodávateľ nie je oprávnený previesť zmluvu a tým súvisiace zmluvné práva na tretiu osobu bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený od zmluvy čiastočne alebo úplne odstúpiť a požadovať náhradu vzniknutých škôd.

XI. Postúpenie práv

Dodávateľ je oprávnený svoje pohľadávky a záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy postúpiť tretej osobe, a to aj bez súhlasu objednávateľa.

XII. Vis maior

1. Za prípad vis maior sa považuje každá neodvratná udalosť, ktorú dodávateľ nemôže ovplyvniť. Takouto udalosťou môže byť – bez ohľadu na jej rozsah – napr. požiar, štrajk, prírodná katastrofa, núdzový stav, vojna, revolúcia, povstanie, prírodná katastrofa, atď.

2. Zúčastnené strany sa zbavujú povinností plnenia zmluvných podmienok po dobu trvania prekážky vis maior.

3. Ak nebolo inak dohodnuté, termíny dodávok dohodnuté v zmluve sa predlžujú o dobu trvania prekážky vis maior.

4. Ak prekážka vis maior trvá viac ako 90 dní, ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo túto zmluvu vypovedať s 10 dňovou výpovednou lehotou.

XIII. Čiastočná neplatnosť

Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nemá za následok neplatnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie neodkladne nahradia novými, ktoré najviac vyhovujú zámerom zmluvy.

XIV. Súdy, rozhodovacie právo

1. Ak v zmluve nie je inak dohodnuté, v akomkoľvek právnom spore vyplývajúcom zo zmluvy, resp. zo všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú jej súčasťou, výlučné rozhodovacie právo prislúcha miestne príslušnému súdu.

2. V otázkach neupravovaných týmito VZP sa uplatňujú ustanovenia maďarského Občianskeho zákonníka, respektíve iných predpisov maďarského právneho poriadku.

Slovenčina

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging